จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์การขอรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ ๑๓๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ขอแจ้งให้ อปท.ในพื้นที่ทราบและประชาสัมพันธ์การขยายเวลากิจกรรมดังกล่าว หากประสงค์ขอรับอาสาสมัคร ให้จัดส่งใบสมัครให้กรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดท้ายนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00213-189-page-001.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00213-189-page-001.jpg