ประชาสัมพันธ์ : ด้วยจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล องค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเบาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๑๑ สาขา ตามหลักเกณฑ์ฯ แบบเสนอประวัติและผลงาน ท้ายนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-157-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00213-157-page-001.jpg