เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓ ขนาดความกว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00538-02-page-001.jpg