เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ําดื่มเพื่อการบริโภค ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00533-02-page-001.jpgWork-tmlr-00533-02-page-002.jpg