เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกห้วยบุก บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตําบลล้อมแรด ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00502-02-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00502-02-page-001.jpg