เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จํานวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00489-04-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00489-04-page-001.jpg