เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขุดลอกห้วยบุก บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ ๑๑ฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00485-02-04-page-001.jpgWork-tmlr-00485-02-04-page-002.jpg