ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ําดื่มเพื่อการบริโภค ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00473-05-page-001.jpg

Work-tmlr-00473-05-page-002.jpg