เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุมลอง หมู่ที่ ๑ ถนนประชารัฐสร้างใหม่ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00473-03-page-001.jpg

Work-tmlr-00473-03-page-002.jpg