เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยแม่ฮ่อง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข่าว กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00456-01-page-001.jpg

Work-tmlr-00456-01-page-002.jpg