เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๒๗-๐๐๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเซียงราน ตําบลล้อมแรด กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00442-page-001.jpg