เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้อมแรด ซอย ๙ (ท้ายซอย) ถึงถนนเลียบแม่น้ำวัง หมู่ที่ ๔ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00410-03-page-001.jpg