เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวญราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไชยฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00352-01-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00352-01-page-001.jpg