เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๒๗-๐๐๙ สาย ทางหลวงหมายเลข ๑ (สายเก่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตําบลล้อมแรด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑,๑๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00332-all-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00332-all-page-001.jpg