เรื่อง จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00331-01-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00331-01-page-001.jpg