เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียบแม่น้ําวัง (เดิม) ไปทางทิศเหนือ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00325-page-001.jpg