เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปทางทิศใต้จนถึงหน้าโรงงานคอนกรีตบล็อค SML ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00316-02-page-001.jpg