เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำวัง (เดิม) ไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00308-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00308-page-001.jpg