รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00484-06-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00484-06-page-001.jpg