เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยส่ามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00405-02-page-001.jpg