แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
งานแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

Work-tmlr-00586-006-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00586-006-page-001.jpg