สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๔) ระลอกใหม่ ชุดที่ 2

Work-tmlr-00574-02.jpg