สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๔) ระลอกใหม่

Work-tmlr-00574-01.jpg