Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/****

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับมอบหมายจาก นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ให้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 โดยมีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดย เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเถิน โรงพยาบาลเถิน สาธารณสุขอำเภอเถิน ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจน อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยออมบุญเถิน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

133788488_758465934760540_5851498430882446037_n.jpg

133714400_435592404286749_8411242341304573651_n.jpg

133327710_130675225531690_4881919013019783102_n.jpg

133275918_384706675960394_3658385741710891068_n.jpg

133119959_245593743625274_6451134356759124607_n.jpg

133090776_418287185990471_1702361036706198841_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง