งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองล้อมแรด///ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ กรณีขอรับบริการความช่วยเหลืออุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และบรรเทาสาธรณภัย ติดต่อรับบริการได้ที่ โทร.054-291199 และระบบ AIS กด 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Untitled-เจ็บป่วยฉุกเฉิน.jpg