116423513_663563184246906_8401827197193077417_n.png

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ให้เป็นประธานเปิดโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด (หลังเก่า) โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกฯ 1 นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกฯ 2 นายสมศักดิ์ บุญมาก เลขานายกฯ และนายนิรันดร์ ทิพหา ที่ปรึกษานายกฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และพบปะกลุ่มสตรี 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล

การจัดโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำปางด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีให้ได้รับความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี สนับสนุนและสิ่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมสตรี รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีดีเด่นที่มีผลงานการช่วยเหลือสังคม โดยในปี พ.ศ.2563 มีสตรีดีเด่นด้านการช่วยเหลือและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เข้ารับรางวัลจำนวน 14 คน ดังนี้ หมู่ 1 นางดวงกมล ระรส หมู่ 2 นางลำดวน จันทร์แก้ว หมู่ 3 นางสายเทียม อินทญาติ หมู่ 4 นางวิภา สืบอินต๊ะ หมู่ 5 นางมาลี เครือปัญญา หมู่ 6 นางวนัชพร ฟั่นไชย หมู่ 7 นางชนม์ชนก อรุณกิจ หมู่ 8 นางสาววาสนา นักบาลี หมู่ 9 นางยุณี ชัยต๊ะ หมู่ 10 นางคำ คำวงค์ษา หมู่ 11 นางดวงใจ มหัทธนวิศัลย์ หมู่ 12 นางไพรศรี คำวาส หมู่ 13 นางละม้าย ศิริโชติ และหมู่ 14 นางสุปราณี ตาแสน

115995364_612158063066973_8689019363087007862_n.jpg

116666478_291304071977878_301876318262929761_n.jpg

116336548_209576237122184_8297354094872597669_n.jpg

116017059_4216423835097610_1786595551918122924_n.jpg