23 มินายน 2563 เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกิจการสภาฯ โดยมี นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานเปิดอบรม และได้รับสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเถิน และ ป.ป.ส.ภาค 5 เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกระบวนการดำเนินจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้นำชุมชน หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล และคณะกรรมการหมู่บ้าน ล้อมแรด หมู่ 4 จำนวนกว่า 50 คน ที่ผ่านมา เทศบาลเมือล้อมแรด ได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้าเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ไปแล้ว 2 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 14 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2563 อีก 1 หมู่บ้าน 

104486779_2884082915046989_4219531301069906356_n.jpg

105491773_3020714501347885_959120527317137444_n.jpg

105672906_344716983162508_4329907185243679285_n.jpg

105320145_3022350874510012_545155692513338451_n.jpg

104224035_595062741197142_2396814309864561224_n.jpg