ประชาสัมพันธ์ -เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอแจ้งประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ,ความพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์) รายละเอียดดังนี้

03-97815456_3011683865565947_4124218504620539904_n.jpg

02-96814653_238469257430348_7723065034657497088_n.jpg

01-52695066_722519874809242_3804612361579397120_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)