วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเล็ก เทศบาลเมืองล้อมแรด นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธาน เปิดเวทีการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ (พ.ศ.๒๖๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลเมืองล้อมแรด มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเทศบาลให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน จึงเพิ่มเติมโครงการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๖๖๑-๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยที่ประชุมคณะกรรมการทุกภาคส่วนมีมติให้ความเห็นชอบผลักดันแผนงานโครงการ เสนอสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดตามลำดับต่อไป

(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

87510534_3219335508093699_1894806766311440384_o.jpg

87332187_3219335251427058_382039497052782592_o.jpg

88039919_3219335394760377_6513946206559797248_o.jpg

87959700_3219337661426817_5045284003708403712_o.jpg

87951039_3219335681427015_6462597282670837760_o.jpg

87904021_3219335798093670_7631483691818024960_o.jpg

87864301_3219335231427060_9047413840987291648_o.jpg

87849039_3219337134760203_8607254034736218112_o.jpg

87818695_3219335214760395_6638077590412197888_o.jpg

87787194_3219335641427019_5187133158448955392_o.jpg

87729878_3219330411427542_4118945869623984128_o.jpg

87459757_3219335631427020_2458538575579316224_o.jpg

87379492_3219335451427038_406844938936909824_o.jpg

87363628_3219336608093589_6266629813423833088_o.jpg