เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00213-193-page-001.jpgWork-tmlr-00213-193-page-002.jpg