เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-266-page-001.jpgWork-tmlr-00213-266-page-002.jpg