ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๘๘-๔๓-๐๐๐๑ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Work-tmlr-00213-216-page-001.jpg

Work-tmlr-00213-216-page-002.jpg