Work-tmlr-00251-02.jpg

เปิดรับสมัครนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด รับสมัครเด็กอายุ ๒ - ๔ ปี เพื่อเข้าเรียนใน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเข้าเรียนใน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง

คุณสมบัติ
- เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หลักฐานในการสมัคร
๑.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
๒.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็กนักเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.สำเนาบันทึกการฉีดวัคซีนในสมุดสุขภาพเล่มสีชมพูแม่และเด็กของโรงพยาบาล ๑ ฉบับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครทุกวันเวลาราชการ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องกองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)