67711313_482005289257957_950057361559519232_n.jpg

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง และบ้านล้อมแรด ในสังกัดของกองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ และ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

67652839_2621334307909441_4413497711785934848_n.jpg69037898_398110767502227_6406722987965284352_n.jpg68286930_505460483598444_1897103581677355008_n.jpg67893656_348075859475912_2836719864855396352_n.jpg67727924_2917061268367059_1326291003425947648_n.jpg67672359_1124025451124011_7246114899326140416_n.jpg