ด้วยสำนักงานกองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์ (Paradise@Thailand) โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจ โรงเรียนในสังกัดอปท.ส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00154003-page-001.jpg

box001.gif