พิมพ์
หมวดหลัก: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมวด: งานกองสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
ฮิต: 599

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถิน ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรดปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข - แมว ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดและตารางเวลาการออกหน่วยบริการฯ ดังนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

53822784_2277595215791737_5453984699229667328_n.jpg54521937_2277595522458373_8740574591312723968_n.jpg54436646_2277595472458378_937140140042616832_n.jpg54217272_2277595345791724_3867247746557673472_n.jpg53970370_2277595262458399_8428684369903747072_n.jpg53716302_2277595402458385_3904142430458347520_n.jpg53584702_2277595379125054_3775341399247945728_n.jpg53574175_2277595285791730_3605223899341520896_n.jpg53548550_2277595319125060_8628898097222647808_n.jpg53238299_2277595439125048_5221385518339588096_n.jpg