พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒
ฮิต: 656

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล้อมแรด จะออกให้บริการส่งมอบเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ (ประเภทเงินสด) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามนโบบายรัฐบาล เพื่อส่งมอบเงินให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเงินตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ ๑๔ หมู่บ้านในเขตเทศบาล วัน ศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพใกล้บ้าน รายละเอียดเอกสารต่อไปนี้
(ภาพ:ข้อมูล งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

01-72131943_419189478729773_674177327076212736_n.jpg

02-71146818_405803630348979_2852105803509268480_n.jpg

01-72131943_419189478729773_674177327076212736_n.jpg