วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประสานเรื่องการทำวิจัยในหัวข้อ การทำให้รสขมในเนื้อหรือน้ำส้มที่ปอกหรือคั้นทิ้งไว้ของส้มเกลี้ยงหายไป, ขั้นตอนการเพาะปลูก สภาพดิน สภาพอากาศที่เหมาะสม อยู่ในขั้นตอนสอบถามข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง ๒ คณะจะทำการวิจัยร่วมกับ สสวท. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการนี้นักวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะให้ผลการวิจัยเรื่องการทำให้น้ำส้มโอคั้นหายขมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อมาทำการทดลองในส้มเกลี้ยง หากทดลองแล้วได้ผลก็ไม่ต้องทำการวิจัยซ้ำ และยังสามารถนำมาอ้างอิงหรือเผยแพร่ได้
เทศบาลเมืองล้อมแรดพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผลผลิตทางการเกษตรประจำท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและก้าวสู่สากล
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

66710021_641955062990214_5667453666286632960_n.jpg66518795_413719495901968_1298389508596695040_n.jpg66505423_424763544919516_5454967752819212288_n.jpg66455177_548371302364582_5622886646081912832_n.jpg66349193_495598434542314_722466855565918208_n.jpg66843670_417028885566380_1881786014607867904_n.jpg66691848_435277240357713_6443407888483352576_n.jpg