เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอแจ้งกำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งบรัฐบาล(รับเงินสด) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดังรายละเอียดตามเอกสารนี้
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)