แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ภาพ:ข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00515-003-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00515-003-page-001.jpg