เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00282-04-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00282-04-page-001.jpg