ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติการจัดล็อคขายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้สนใจที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายภายในงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการขายสินค้า และจับสลากจัดล็อคขายสินค้า ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารห้องประชุมไอที สวนสาธารณะเมืองเถิน สำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้สนใจต้องการจองล็อคขายสินค้าในงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ โปรด ติดต่อขอจองได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-291520 ต่อ 608ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบมาท้ายนี้)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

02-74643538_2484385545175691_1027716301621035008_n.jpg