รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
   วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาปฏิบัติงาน กระบวนงาน การฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (แบบอัดกาว) จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (แบบอัดกาว) จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ถนนหลังสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ไปทางทิศตะวันตก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างรถแบ๊คโฮร์ C 200 ขุดดินรอบบ่อขยะและ ทำแนวคันดินของบ่อขยะเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 บริเวณถนนเถินวิทยา (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบนเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาติดตั้งและตกแต่งโคมไฟล้านนาบริเวณจุดทางเข้างาน พร้อมใส่หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง และหุ่นแรดประดับไฟ ติดตั้งซุ้มโคมไฟล้านนาทรงสามเหลี่ยมบริเวณล้านนาด้านหน้าเวทีกลาง และติดตั้งอุโมงค์ไฟล้านนา และจ้างเหมาทำฉากตกแต่งเวทีและประดับตกแต่งไฟส่องสว่าง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาประดับไฟบริเวณงาน บริเวณสนามหญ้า บริเวณถนนริมน้ำ บริเวณทางลงแม่น้ำวัง บริเวณริมน้ำฝั่งทิศตะวันออกบริเวณป้ายชื่อเมืองเถินน่าอยู่ และประดับโคมล้านนาในบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำเวทีกลางน้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 บริเวณถนนเถินวิทยา (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทราย หมู่ที่ 13 ซอย 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ 9 ตั้งแต่ศาลาอสม.ไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ 10 ถนนราษฎร์อุทิศ ฝั่งตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศเหนือถึงสบคือ ซอย 1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 และบ้านเวียง หมู่ที่ 2 ถนนเถินบุรีตั้งแต่อุมลอง ซอย 1 ผ่านบ้านเวียง ถึงสบคือ ซอย 1 บ้านสบคือ หมู่ที่ 10 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คันดินเดิม) เลียบแม่น้ำวัง พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดียว บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 สามแยกเลียบแม่น้ำวัง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาตกแต่งฉากเวทีกลางน้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาตกแต่งรถกระทงใหญ่ของเทศบาลฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อโคมล้านนา เพื่อประดับบริเวณถนนและสะพานที่ขบวนรถกระทงใหญ่ผ่าน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เหมาทำทางลงเดินลงโป๊ะและทำโป๊ะให้ประชาชนลงไปลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมบนเวทีกลางน้ำ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและรถไถ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนทราย หมู่ที่ 13 ถึง บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ และจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพส้มเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-9300 , 81-2108 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนทราย หมู่ที่ 13 ถึง บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะผ่าซากสุกรและอ่างล้างมือ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานเสริมผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านดอนทราย หมู่ที่ 13 ถึง บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0651,80-8536,81-0049 ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมโต๊ะผ่าซากสุกรและอ่างล้างมือ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ถนนหลังสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ไปทางทิศตะวันตก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ถนนหลังสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ไปทางทิศตะวันตก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเสาบาสเกตบอล หมายเลขครุภัณฑ์ กศ ๘๐๖-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขูดขนหมู โรงฆ่าสัตว์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำวังเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โดยใช้วิธีเรียงกระสอบทราย) บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อสิ่งของในกิจการจราจร (ป้ายเตือน) (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำฌาปนสถานเด่นแก้ว (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ถนนเถินบุรีฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บ้านเหล่าซอย ๑ ไปทางทิศใต้ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ซอยหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันออก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประจำฌาปนสถานเด่นแก้ว (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ถนนเถินบุรีฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บ้านเหล่าซอย ๑ ไปทางทิศใต้ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ซอยหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันออก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อฉากกั้นห้อง (Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๑- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันที่ ๑- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สป.)
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ซอย 8 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer))
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อฉากกั้นห้อง (Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สิ่งของในกิจการจราจร (ป้ายเตือน) (กช.)
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2108 , 81-0651 , 80-9300 ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายไวนิล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่   ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๕๗๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์)สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถไถและรถบรรทุกขยะ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช คลองสวยน้ำใส พร้อมขนทิ้ง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า ซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำวังเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โดยใช้วิธีเรียงกระสอบทราย) บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช คลองสวยน้ำใส พร้อมขนทิ้ง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาตัดหญ้า ทำความสะอาดพร้อมขนทิ้ง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกันตลิ่งบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังใต้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านอุมลอง บ้านเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อจัดซื้อใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ (เทศบาลเมืองล้อมแรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) สป.
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมา รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เปิดสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ และกระตุ้นเตือนพี่น้องประชาชนระมัดระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตพื้นที่ ตำบลล้อมแรด 14 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 วันที่ 3 มกราคม 2564 จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจล แอลกอฮอล์และ FACE SHIELD) (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ซอยข้างซุกหัวนอนรีสอร์ทไปจนถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปฏิบัติงาน กระบวนงาน การฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาดำเนินการขุดลอกลำเหมืองนาครัว (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ PPE) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ถึง บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจ้างเหมาดำเนินการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ถึง บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำกองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำแผงกั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต (เดินสายแลน) เดินสายโทรศัพท์และเดินสายไฟพร้อมติดตั้งรางเดินสายไฟภายในสำนักงาน งานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อฉากกั้นห้อง(Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับ รถไถ(เล็ก) หมายเลขทะเบียน ตค 674 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้อง (Partition) เพื่อใช้กั้นห้องภายในงานสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ม่านปรับแสง (กค.)
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างซ่อมแซมเครื่องลวกและปั่นขนสุกรแบบ Combine 2 ลูกกลิ้ง (โรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม และฐานรองโต๊ะประชุม) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาตัดหญ้าภายในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาครอบที่เผาศพ (ฌาปนสถานเด่นแก้ว) สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ตั้งแต่ปั๊มน้ำมันสจ.ยุทธนา เข้าซอยโกดัก และจากหลังตลาดสดจนถึงร้านตัดผม (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 6656 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ซอย 10 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางมานิตย์ กาปินตา ตั้งเเต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงถนนเลียบเเม่น้ำวัง ตำบลล้อมเเรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลขครุภัณฑ์ 488-43-0001 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 และบ้านเวียง หมู่ที่ 2 ถนนเถินบุรีตั้งแต่อุมลอง ซอย 1 ผ่านบ้านเวียง ถึงสบคือ ซอย 1 บ้านสบคือ หมู่ที่ 10 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 และบ้านเวียง หมู่ที่ 2 ถนนเถินบุรีตั้งแต่อุมลอง ซอย 1 ผ่านบ้านเวียง ถึงสบคือ ซอย 1 บ้านสบคือ หมู่ที่ 10 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 200 แรงม้า ขุดทรายบริเวณหน้าแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำกองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ถนนเถินบุรี ฝั่งตะวันตก บริเวณหน้าเซเว่นถึงตลาดจำเริญยนต์ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้องภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ๊คโฮร์ C 200 แรงม้า ขุดบ่อขยะ ทำแนวกันไฟ ตักดิน เกลี่ยเศษขยะ ปรับพื้นที่ ณ บ่อขยะเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายไวนิล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจราจร) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ วัสดุงานบ้านงานครัว (กค.)
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ (ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตร) เพื่อทำการขนย้ายดิน ปรับเกลี่ยลูกรัง บ่อขยะเทศบาลเมืองล้อมแรด (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและรถไถ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมล้อลาก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมล้อลาก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 5519 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อชุดอุปกรณ์เลือกตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงคุณภาพดินและการพัฒนาการผลิตต้นกล้าของส้มเกลี้ยงในระบบเกษตรอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถไถ หมายเลขทะเบียน ตค-675 ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อเอกสารคู่มือประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประจำหน่วยเลือกตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประจำหน่วยเลือกตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง บง-8374 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2108 , 81-5629 , 81-0651 ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 200 แรงม้า ซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำวังเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (โดยใช้วิธีเรียงกระสอบทราย) บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 200 แรงม้า ขุดลอกดินทราย ทำแก้มลิงบริเวณโป๊ะสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0651 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9300 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0651 , 81-0049 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 8539 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ 2765 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เช่าโครงเหล็กเพื่อติดตั้งป้ายประกาศผลคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการตรวจ/ควบคุมคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0651 , 81-2108 ลป (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๕๗๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปฏิบัติงาน กระบวนงาน การฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน (วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาบำรุงรักษาคุรภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 54 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 8539 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์แบบฐานวิถีชีวิตใหม่(NEW Normal) ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่เมืองเถิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองล้อมแรด) สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าสวนสาธารณะบ้านอุมลอง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-0651 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 200 แรงม้า ซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำวัง บ้านท่านาง หมู่ที่ 3 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 200 แรงม้า ซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำวัง บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5629 ลป (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมชุดรับแขก เลขรหัสพัสดุ 403-48-0001, 403-48-0002 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ บบ 6656 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ บบ 6656 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2108 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมขนเศษขยะทิ้ง บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองการประชุมสภาเทศบาล เมืองล้อมแรด ครั้งแรก (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรดทั้ง ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๖๐ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๖๐ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-2108 , 80-9300 ลป (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำแผ่นพับ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจัดทำแผ่นพับให้ความรู้ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาตัดหญ้าภายในหมู่บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ขุดลอกตะกอนดินลำเหมืองสาธารณะ บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-0651 , 80-9300 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อธงชาติ ธง ส.ท. เสาธง และวัสดุที่ใช้ในโครงการ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 200 แรงม้า ขุดลอกดินทราย ทำแก้มลิงบริเวณโป๊ะสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ และตอกหลักทำฝายกั้นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5629 , 80-9300 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 81-0049 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ สป 055-49-0024 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๘- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ วัน และประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) รวม ๓๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๘- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ วัน และประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) รวม ๓๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 6656 ลำปาง (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุการเกษตร (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-0651 ลำปาง (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปฏิบัติงาน กระบวนงาน การฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 120 แรงม้า ขุดลอกลำห้วย ร่องน้ำ บริเวณข้างปั๊มเชลล์ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาต่อท่อน้ำเพิ่มจากระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านท่าเมล์ลงลำเหมืองส่งน้ำบริเวณหน้าสำนักสงฆ์นาค่าย (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ขุดลอกทรายบริเวณสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ขุดลอกทรายบริเวณสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเมล์ หมู่ที่ 9 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข ๓๕๗๓ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ 14 ตั้งแต่ดาดลำเหมือง (เดิม) ไปทางทิศตะวันตกถึงสถานีสูบน้ำ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณ ซอย ๔ บ้านเเพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาขุดลอกตะกอนรางระบายน้ำ บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา และเอกสารการนำเสนอข้อมูล (Presentation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมแท่นผ่าซากและชำแหละซากสุกร (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.)
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสายเทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลขครุภัณฑ์ 488-43-0001 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (วันที่ ๑- ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อเวชภัณฑ์ยากำจัดแมลงเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคและกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมารถแบ็คโฮร์ ขนาด 130 แรงม้า ขุดเจาะเพื่อวางท่อใหม่พร้อมขุดลอกร่องน้ำเดิม บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง