เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ ฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00538-08-page-001.jpgWork-tmlr-00538-08-page-002.jpg