พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 517

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คันดินเดิม) เลียบแม่น้ำวัง บ้านดอนไชยฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00538-04-page-001.jpgWork-tmlr-00538-04-page-002.jpg