พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 643

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00532-02-page-001.jpgWork-tmlr-00532-02-page-002.jpg