เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการขุดลอก ห้วยแม่ฮ่อง บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00532-page-001.jpgWork-tmlr-00532-page-002.jpg