แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00449-04-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00449-04-page-001.jpg