พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 1637

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00449-06-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00449-06-page-001.jpg