แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00449-05-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00449-05-page-001.jpg